Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Wydanie / wymiana dowodu osobistego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok. nr 113, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, której miejscem pobytu stałego jest Gmina Działoszyn. Małoletni składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

FORMULARZ WNIOSKU:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można otrzymać w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek dotyczy osób z wrodzonymi wadami wzroku oraz noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - w sytuacji, gdy odpowiednio to udokumentują) w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
  4. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Do wniosku nie dołącza się odpisów skróconych aktu urodzenia i małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla gminy Działoszyn.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca, a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
W obecności interesanta pracownik przy użyciu środków informatycznych sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) składający się z części A i B.
W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia formularzy. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.
Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca. Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
Dowody osobiste odbiera się osobiście.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni ok. 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21, pokój 113
tel. (43) 84 37 473

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty /Dz.U. z 2000 r. Nr 112 poz.1182/

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.