Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Podatki, opłaty

Dochodami gminy są:

 1. Podatki, opłaty i inne wpływy określane w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
 2. Dochody z majątku Gminy,
 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Gmina posiada uprawnienia do decydowania o wielkości wysokości stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych nie wyższych jednak od określonych ustawowo.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Miasta i Gminy Działoszyn:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

 

Podatek od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVIII/302/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 listopada 2021 r.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  -  0,73 zł
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  -  4,00 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 mpowierzchni  -  0,18 zł
 • niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji od 1 m powierzchni - 2,80 zł

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  0,60 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  20,00 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej  -  9,80 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  5,20 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni uzytkowej  -  4,00 zł
 • garaży, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  5,00 zł

Od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.). Stawki podatku rolnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021.  poz. 951) – cena żyta wynosi 61,48 zł/1q

 • z 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł
 • z 1 ha fizycznego 307,40 zł

Podatek leśny:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawki podatku leśnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (M.P. z 2021 r. poz. 950) – cena drewna 212,26 zł/1m3

 • z 1 ha fizycznego 46,6972 zł

 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

W związku z planowaną w 2019 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (na podstawie przepisów działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800), obejmującą podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków lub ich części) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn zwraca się do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych  budynków  lub  ich  części,   w tym  budynków  mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia w toku czynności kontrolnych zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).  

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958) przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, m. in. karę grzywny, karę pozbawienia  wolności  albo  obie te  kary  łącznie.  (Dział II,  Rozdział 6 -  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji).

Formularze podatkowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn pok. 106.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 84 37 477 lub w pok. 106.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn

WAŻNA ZMIANA W SPRAWIE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż od dnia 1 lipca 2019r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja o nieruchomościach, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja o gruntach, Deklaracja na podatek rolny, Informacja o lasach, Deklaracja na podatek leśny, zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.)

Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.dzialoszyn.pl, w zakładce Podatki, opłaty → od nieruchomości, rolny, leśny (ważne od 01.07.2019).

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem, albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.