Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Działalność Gospodarcza

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich, pok. 205
Podinspektor  ds. Ewidencji działalności gospodarczej - p. Magdalena Mostowska
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 15:30
tel. (43) 84 37 455, 604157360.
e-mail:dzialalnoscgospodarcza@dzialoszyn.pl lub sekretariat@dzialoszyn.pl

Sprawy rozpatrywane przez stanowisko ds. działalności gospodarczej:

 • Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Osoba fizyczna składa wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki bip.mg.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap.gov.pl . System CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru.
  Wniosek o wpis do CEIGD może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie:
  • złożony w wybranym urzędzie gminy albo
  • wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy (w tym przypadku wniosek jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).
   Przyjmując wniosek organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
 2. Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Opłaty:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 • Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej  przed dniem 1 lipca 2011 roku;

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Informacja w formie zaświadczenia udzielana jest na podstawie złożonego wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn lub dokonuje wpłaty na konto:

Nr konta: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie: 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Podstawa prawna:

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, część II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

Wzór wniosku

 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
 • Dowód dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,*
 • Udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.

(* - nie dotyczy przedsiębiorców, którym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn).

Opłaty:

Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia na konto Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn: Nadwarciański Bank Spółdzielczy nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego,
 • uchwała nr LVI/358/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

Wzór wniosku

 • Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, 


Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości 525 zł, 525 zł, 2.100 zł w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na konto Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn: Nadwarciański Bank Spółdzielczy nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590.
 

Wzór wniosku

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu  o zawartą z nim umowę,

Do wniosku należy dołączyć:

 • Udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości 525 zł, 525 zł, 2.100 zł w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego rodzaju kalendarzowego.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na konto Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn: Nadwarciański Bank Spółdzielczy nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590.

Uwagi:

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć wydawane jest na okres do 2 lat.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego,
 • uchwała nr LVI/358/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

Wzór wniosku

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 oraz wniesienia opłaty za korzystanie w 2022 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku, z zastrzeżeniem art.18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oświadczenie należy doręczyć do Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (pokój 205). Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn: Nadwarciański Bank Spółdzielczy nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie i we właściwej wysokości skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych wyżej przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wzór oświadczenia

ZAWIADOMIENIE o rezygnacji z zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wzór zawiadomienia

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.