Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 677

Komunikat dla użytkowników solarów

09.05.2019

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH zamontowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn”

Informujemy, że instalacje solarne zamontowane u Państwa zostały ubezpieczone przez naszą Gminę. Zakres ubezpieczenia obejmuje miedzy innymi uszkodzenie, zniszczenie lub utratę solarów wskutek:

Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane, wybuch, eksplozję, implozję, uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, wiatr o sile przekraczającej 15m/s, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę, upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na ubezpieczone mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem urządzeń lub budowli które wyrządziły szkodę, zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych, uderzenie fali dźwiękowej, powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez podniesienie się wody stojącej lub płynącej oraz spływ wody ze zboczy, w tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe, prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; szkody elektryczne tj. uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą paneli słonecznych, rabunkiem, dewastację lub wandalizmem, graffiti oraz stłuczeniem paneli solarnych.

 

Ubezpieczone instalacje solarne w ramach sumy ubezpieczenia objęte są także ochroną od szkód powstałych wskutek:

  • Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
  • Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Obowiązki użytkownika instalacji solarnej w zakresie prewencji:

  • zabezpieczenia antykradzieżowego: drzwi zewnętrzne do domu w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny spełniać następujące warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych.
  • Przestrzegać przepisów Ustawy Prawo budowlane w szczególności art. 62 ust. 1 punkt 1 litera c oraz art. 62 ust.2. - corocznych przeglądów kominiarskich oraz raz na pięć lat przeglądów instalacji elektrycznej.

Obowiązki użytkownika instalacji solarnej po powstaniu szkody:

  • Użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiązków określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;
  • W sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo (dewastacja lub kradzież elementów instalacji solarnej) niezwłocznie powiadomić o szkodzie najbliższą terytorialnie jednostkę policji;
  • Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od jej powstania lub ujawnienia, zawiadomić na piśmie o jej wystąpieniu naszą Gminę. Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać: informację o terminie zdarzenia, okolicznościach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody oraz danych kontaktowych zgłaszającego szkodę: imię ,nazwisko, adres, nr telefonu. Zgłoszeń należy dokonać na druku „Zgłoszenie szkody w mieniu".

Dane kontaktowe do zgłoszenia szkody:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie
Adres: ul. Piłsudskiego 28, 98-355 Działoszyn
Osoby odpowiedzialne: Piotr Skorupiński, Karolina Kowalska
Nr telefonów: 43 843 74 60, 43 843 74 62
Adresy e-mail: naczelnikizp@dzialoszyn.pl, fundusze@działoszyn.pl

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.