Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1519

Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

20.08.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie informuje o obowiązku aktualizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków na innego płatnika.
Kiedy istnieje obowiązek zawarcia umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie:
Umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:
wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości,
zmiany właściciela nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – wymienione umowy powinny zawierać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie przez użytkowników nieruchomości
śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o dostarczanie wody lub odprowadzenie ścieków

Wnioskujący o zawarcie umowy na aktualnego odbiorcę usług powinien zgłosić się do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie przy ulicy Częstochowskiej 10 w Działoszynie niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących zmianę właściciela oraz  przedstawić następujące niezbędne dokumenty:

W przypadku osób fizycznych:
1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np. nr księgi wieczystej, odpis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowę najmu, dzierżawy, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, akt zgonu dotychczasowego właściciela będącego bliskim krewnym
2. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość- do okazania
3. numer wodomierza, stan wodomierza lub protokół zdawczo- odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przyjęcia, przekazania nieruchomości
4. aktualne pełnomocnictwo do zawarcia umowy dla osób podpisujących umowę, jeżeli jest kilku współwłaścicieli  nieruchomości
5. poświadczenie miejsca zamieszkania
Pozostali odbiorcy oprócz dokumentów wymienionych wyżej dodatkowo:
1. dokumenty rejestrowy, aktualny wypis z właściwego rejestru CEIDG, KRS,
2. inne dokumenty na podstawie, których można określić osoby powołane do reprezentacji podmiotu
3. numer NIP, REGON

Jeżeli nabyli bądź odziedziczyli Państwo nieruchomość, która obsługiwana była przez nasz zakład w zakresie dostawy wody lub odprowadzanych ścieków, należy zawrzeć nową umowę z aktualnymi danymi właściciela.
W przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości.
Po przedstawieniu powyższych dokumentów pracownik przedsiębiorstwa przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości.
W przypadku zmiany Odbiorcy w przypadku zakupu nieruchomości, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez poprzedniego Odbiorcę oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy  o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzanie ścieków przez nowego Odbiorcę.
Dotychczasowy Odbiorca - rozliczony zostanie fakturą zamykającą do stanu wodomierza(y) wskazanego we wniosku o rozwiązanie umowy.
Nowy Odbiorca - rozliczany będzie za zużycia od stanu wskazanego we wniosku o zawarcie umowy - w terminach wynikających z umowy i harmonogramu odczytów.
Dodatkowo, Nowy Odbiorca do wniosku o zawarcie umowy dołącza odpowiednie dokumenty, potwierdzające tytuł  prawny do władania nieruchomością.
Uwaga! Z chwilą śmierci Odbiorcy, umowa ulega wygaśnięciu.
Wobec czego, dalsze korzystanie przez współmieszkańców z usług związanych z poborem wody i odprowadzaniem ścieków jest nielegalne tj. bezumowne.
Brak pisemnej umowy, uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości, może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zgodnie z art. 28. ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
Art. 28 ust. 1. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł".
Art. 28 ust. 4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł".

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.