Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1326

Komunikat Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

30.12.2020

Do Mieszkańców - Odbiorców usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn:

Przeprowadzona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie w roku bieżącym kontrola urządzeń pomiarowych w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej wykazała wiele przypadków naruszenia przez mieszkańców naszej gminy ustalonych w tym zakresie przepisów. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i nie będzie w żaden sposób tolerowane. Wobec powyższego zawiadamiamy mieszkańców - odbiorców usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, że:

 

 Wobec odbiorców usług, którzy do 31 marca 2021 roku dobrowolnie zgłoszą:

1) fakt nielegalnego poboru wody, to jest z pominięciem urządzenia pomiarowego lub poprzez ingerencję we wskazania wodomierza lub

2) fakt nielegalnego odprowadzenia ścieków

 - nie zostanie wszczęte postępowanie przewidziane w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U.          z 2020 r. poz. 2028) w brzmieniu - Art. 28. Bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków: 

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

 

Abolicja obowiązuje od momentu publikacji ogłoszenia na stronie urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli nielegalne pobory wody lub nielegalne zrzuty ścieków podlegać będą zgłoszeniu organom ścigania i podlegać karze. Poprzez nielegalne pobór wody, tracą wszyscy mieszkańcy gminy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wpływają na koszt dostarczenia wody. Założeniem naszych działań jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie naszej gminy. Po upływie terminu abolicji nastąpi kontynuacja działań wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy oraz  braku plomb na urządzeniach pomiarowych.

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia        7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,         po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości         w celu: - sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytów ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu Kiedy kontrolerzy stwierdzą, że na danej posesji nielegalnie pobiera się wodę, odprowadza ścieki lub stwierdzą celowe uszkodzenie wodomierzy albo ich brak, będą decydować o odcięciu wody i zablokowaniu odbioru ścieków. Przepisy określają także kary pieniężne: za nielegalne pobieranie wody – grzywna do 5 tys. zł, za nielegalne odprowadzanie ścieków – do 10 tys. zł, za zerwaną lub uszkodzoną plombę na urządzeniach pomiarowych – do 5 tys.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych  lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.