Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1318

INFORMACJA O XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

21.12.2020

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie sekretarza obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn”z jednoczesnym rozstrzygnięciem 

o sposobie rozpatrzenia uwag:

 

1. Wniosek mieszkańców sołectwa Wydrzynów. My mieszkańcy sołectwa Wydrzynów wyrażamy stanowczy sprzeciw na wydawanie jakichkolwiek zgód dla Cementowni Warta                  w Trębaczewie związanych z powiększaniem wyrobiska kamienia wapiennego metodą strzałową w kierunku naszej wsi.

Nie będziemy ukrywać, że sąsiedztwo kopalni stanowi dla nas duże nieudogodnienie a jej oddziaływanie na środowisko oraz naszą wieś jest bardzo odczuwalne. Sąsiadujący z nami zakład nie podejmuje żadnych działań żeby w jakikolwiek sposób zrekompensować nam uciążliwość swojej działalności. Od kilku lat obiecują nam wykonanie remontu drogi łączącej naszą wieś z Trębaczewem ale nic w tym kierunku nie robią. W związku z tym nie zgadzamy się na poszerzanie wyrobiska w naszym kierunku. Droga łącząca Trębaczew i Wydrzynów należy do gminy Działoszyn dlatego jej remont jest w Waszym interesie.

głosowanie 

2. Wnioski  WKG Sp. z o.o. s.k.w Raciszynie

Studium

Część graficzna:

Mapa - Uwarunkowania rozwoju

a) Zwracamy uwagę do „omyłkowo” wyznaczonej granicy otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w rejonie złoża "Patoki" poprzez co złoże to znalazło się w tej edycji studium w granicy otuliny (w Załączniku nr 2 - formularz danych dla tego parku krajobrazowego na podstawie którego można stwierdzić, że w okresie od uchwalenia aktualnego studium (2017) do dziś - uprawnione do tego instytucje nie podejmowały żadnych działań związanych ze zmianą granic przedmiotowej otuliny). W rezultacie złoże zostało umiejscowione w „rejonie zachodnim” Gminy, w którym określa się nadrzędność ochrony walorów przyrody nad gospodarczym wykorzystaniem. Granica otuliny powinna pokrywać się z granicami projektowanego obszaru chronionego krajobrazu, natomiast poprzez przesunięcie w/w granicy na mapie nie spełniony jest warunek opisany na stronie 113. Ponadto zmiany tej nie ujawniono w punkcie nr II studium pn. "zakres zmian zawartych w niniejszej edycji studium"; wniosek aby skorygować granicę otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w rejonie złoża Patoki zgodnie z aktualnym stanem prawnym

głosowanie 

b) Złoże „Raciszyn" w części przeznaczonej do eksploatacji powinno mieć identyczną szlafurę jak złoże „Raciszyn II" , „Zalesiaki", „Działoszyn - Trębaczew” czy też inne złoża aktualnie eksploatowane. Oznakowanie w legendzie o treści: "Udokumentowane złoża surowców naturalnych " należy więc usunąć; wniosek aby wprowadzić jednolite oznaczenie dla wszystkich złóż przeznaczonych do eksploatacji. Usunąć oznaczenie z legendy o treści: Udokumentowane złoża surowców naturalnych.

głosowanie 

Mapa - Kierunki Polityki Przestrzennej

Uwagi:

c) Zwracamy uwagę do „omyłkowo” zmienionej granicy otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w rejonie złoża ,,Patoki” poprzez co złoże to znalazło się w tej edycji studium w granicy otuliny (w Załączniku nr 2-formularz danych dla tego parku krajobrazowego na podstawie którego można stwierdzić, że w okresie od uchwalenia aktualnego studium (2017) do dziś uprawnione do tego instytucje nie podejmowały żadnych działań związanych ze zmianą granic przedmiotowej otuliny). W rezultacie złoże zostało umiejscowione w „rejonie zachodnim” Gminy, w którym określa się nadrzędność ochrony walorów przyrody nad gospodarczym wykorzystaniem. Granica otuliny powinna pokrywać się z granicami projektowanego obszaru chronionego krajobrazu, natomiast poprzez przesunięcie w/w granic na mapie nie spełniony został warunek opisany na stronie 113. Ponadto zmiany tej nie ujawniono w punkcie nr II studium pn. "zakres zmian zawartych w niniejszej edycji studium".

Wniosek aby skorygować granicę otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w rejonie złoża Patoki zgodnie z aktualnym stanem prawnym (Zał. 3).

głosowanie 

d)Złoże „Raciszyn" w części przeznaczonej do eksploatacji powinno mieć identyczną szlafurę jak złoże „Raciszyn II”, "Zalesiaki", „Działoszyn - Trębaczew" czy też inne aktualnie eksploatowane złoża. Oznakowanie w legendzie o treści: Udokumentowane złoża surowców naturalnych należy więc usunąć. Wprowadzenie jednolitego oznaczenia dla wszystkich złóż przeznaczonych do eksploatacji. Usunąć oznaczenie z legendy o treści: Udokumentowane złoża surowców naturalnych.

głosowanie 

e)Wnosimy o skorygowanie granic złoża „Raciszyn” - decyzja zmieniająca granice tego złoża w załączeniu do niniejszego pisma (Załącznik nr 1). W wyniku przeprowadzenia dodatkowych badań geologicznych

„wyprostowano” granice złoża poprzez likwidację tzw. „wcięcia” wewnątrz złoża. Zatem aktualizacja ta ma charakter kosmetyczny jedynie na terenach obecnie należących do spółki WKG. Ujawnić aktualne granice złoża Raciszyn (Zał. 3, 4).

głosowanie 

f)Nanieść projektowane tereny górnicze dla złoża "Raciszyn" i Raciszyn II" (Zał. 4)

głosowanie 

g)Powiększyć dla złoża "Raciszyn" i "Raciszyn II“ powierzchniowy zakres terenów potencjalnych surowców naturalnych wymagających udokumentowania (Zał. 4).

głosowanie 

Część tekstowa

h)Na stronie 30 tekstu studium zamieszczono zapis o treści: "Hałas powodowany przez WKG Trading, gdzie pomimo zastosowania nowoczesnego parku maszynowego w procesie kruszenia i przemiałowni kamienia wapiennego, praca kruszarek, traków, suwnic i innych urządzeń wywołuje uciążliwości szczególnie dotkliwe w sytuacji stosunkowo niedaleko położonych terenów zabudowanych funkcją mieszkaniową". Zapis ten jest w stosunku do zakładu nieuprawniony, gdyż prowadzone pomiary emisji w tym zakresie nie potwierdzają tej tezy.

głosowanie 

i)Na stronie 31 tekstu studium zamieszczono zapis o treści: "Zagrożenia środowiska powoduje także rozbudowany Zakład WKG Trading w Raciszynie, który powoduje emisję do powietrza wskutek kruszenia wapieni na kamień drogowy, w toku produkcji mączki wapiennej oraz pozyskując surowiec w drodze stosowania materiałów wybuchowych“ Zapis ten jest w stosunku do zakładu nieuprawniony, gdyż prowadzone pomiary emisji w tym zakresie nie potwierdzają tej tezy.

głosowanie 

j)W punkcie 1.2.2 na stronie 115 po zdaniu o treści: "Przewidziana eksploatacja zasobów surowcowych Gminy, przede wszystkim wapieni jurajskich o znaczeniu przemysłowym, udokumentowanych w złożach

„Niwiska Górne - Grądy” i „Działoszyn - Trębaczew” należy dopisać tekst o treści " a także "Raciszyn" i "Raciszyn II".

głosowanie 

k) Nazwy terenów górniczych "Raciszyn VI" oraz "Raciszyn IV" należy skorygować na stronie 13 tekstu studium w tabeli w której zestawiono tereny górnicze ustanowione na podstawie przepisów odrębnych.

głosowanie 

l)W związku z naszymi wnioskami zawartymi w niniejszym piśmie należy również uzupełnić  o stosowne zapisy punkt nr II studium pn. "zakres zmian zawartych w niniejszej edycji studium", a w szczególności o:

umożliwienie eksploatacji górniczej dodatkowej części złoża "Raciszyn", przeznaczenie dodatkowych terenów do eksploatacji górniczej po ich geologicznym udokumentowaniu.

głosowanie 

Prognoza:

Uwagi i wnioski

ł)W związku z naszymi wnioskami zawartymi w niniejszym piśmie należy uzupełnić                        o stosowne zapisy punkt nr 2 prognozy pn "zakres zmian zawartych w niniejszej edycji studium", a w szczególności o:

- umożliwienie eksploatacji górniczej dodatkowej części złoża "Raciszyn",

- przeznaczenie dodatkowych terenów do eksploatacji górniczej po ich geologicznym udokumentowaniu.

głosowanie 

3. Wnioski  Cementowni WARTA S.A. w Trębaczewie:

Studium

a)W punkcie nr II tekstu studium wnosimy o aktualizację zapisów w n/w zakresie: 

dopisania podpunktów 1)e i 1)f.

podpunkt 1)e o brzmieniu: powiększenie terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację złóż surowców naturalnych po ich udokumentowaniu.

podpunkt 1)f o brzmieniu: tereny po zwałowiskach górniczych Cementowni ,,Warta” S.A. jako tereny gruntów udokumentowanych i wyłączonych z produkcji leśnej przeznaczone docelowo pod powierzchniową eksploatację surowców oraz pozyskiwanie z tych obszarów mas ziemnych na cele niwelacji wyrobisk zawodnionych.

głosowanie 

b) Na stronie 117 tekstu studium w punkcie V podpunkt 1.2.6 wnosimy o wykreślenie zapisu            o brzmieniu: „znacznych fragmentów gminy zdegradowanych eksploatacją powierzchniową" bowiem obszary powstałe po odkrywkowej eksploatacji górniczej zostają na bieżąco rekultywowane w kierunku leśnym. W związku z powyższym nie można mówić                              o zdegradowanej powierzchni terenu. Wg stanu na chwilę obecną Cementownia „Warta” S.A zrekultywowała i przekształciła w kierunku leśnym około 110 ha gruntów zdegradowanych działalnością górniczą.

głosowanie 

c) Na stronie 128 tekstu studium w punkcie V podpunkt 6 błędnie wymieniona jest nazwa terenu górniczego. Obowiązujący na chwilę obecną teren górniczy to: Teren Górniczy „Działoszyn VI” utworzony dla złoża „Działoszyn-Trębaczew”.

głosowanie 

d)Na załączniku nr 2 do Studium (oznaczenie na załączonej do niniejszego pisma mapie jako nr

II) potencjalne złoża surowców naturalnych wymagające udokumentowania. Działka 12-5593.

głosowanie 

e)Na załączniku graficznym nr 2 do Studium (kierunki polityki przestrzennej - oznaczenie na załączonej do niniejszego pisma mapie jako nr III) na obszarze zwałowiska wewnętrznego               w wyrobisku Działoszyn, błędnie zaznaczono, obszar potencjalnych złóż surowców naturalnych wymagających udokumentowania oraz obszar wymagający zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Cementownia Warta S.A. udokumentowała geologicznie ten obszar w styczniu 2019 r. oraz posiada decyzję na wyłączenie tego obszaru z produkcji leśnej. Obszar ten położony jest na fragmentach działek 12-5900, 12-5896, 12-5488, 12-3797/1. Właściwe przeznaczenie terenu przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego pisma.

głosowanie 

f) Na załączniku nr 3 do Studium (oznaczenie na załączonej do niniejszego pisma mapie jako nr I) błędnie oznaczono jako tereny leśne. Powinny one posiadać oznaczenie                                       - udokumentowane złoża surowców naturalnych przewidziane do eksploatacji.

głosowanie 

Prognoza

g)W punkcie nr 2 tekstu prognozy wnosimy o aktualizację zapisów w n/w zakresie zmiany dopisanie podpunktów 1)e i 1)f.

podpunkt 1)e o brzmieniu: powiększenie terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację złóż surowców naturalnych po ich udokumentowaniu.

podpunkt 1)f o brzmieniu: tereny po zwałowiskach górniczych Cementowni ,,Warta" S.A. jako tereny gruntów udokumentowanych i wyłączonych z produkcji leśnej przeznaczone docelowo pod powierzchniową eksploatację surowców oraz pozyskiwanie z tych obszarów mas ziemnych na cele niwelacji wyrobisk zawodnionych

głosowanie 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2030:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/330/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r.             w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta                 i Gminy Działoszyn),

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2021-2030.

10.    Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 r.:
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/331/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok),
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/332/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
-   odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej                w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 r.,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 r.

 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                       z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2021 r.
15.    Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.