Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1034

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

08.05.2020

Do mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku     w gminach, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późń. zm. oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn przyjętym uchwałą nr XXXVII/241/17 Rady Miejskiej  w Działoszynie    z dnia 14 czerwca 2017 r. - właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi regulującymi te kwestie
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się zbiorników bezodpływowych
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie lub inną firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z tych posesji do oczyszczalni ścieków lub do innego odbiorcy zajmującego się odbiorem i utylizacją nieczystości ciekłych

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej  w okresie listopad 2019r. - marzec 2020r. przez Gminny Zespół ds. Przeprowadzenia Kontroli Zbiorników Bezodpływowych, Przydomowych Oczyszczalni Ścieków Oraz Sudni Betonowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn -  nie wszyscy mieszkańcy kontrolowanych posesji potrafili udokumentować wykonanie w/w obowiązku poprzez okazanie takiej umowy oraz dowodów zapłaty potwierdzających wykonanie usługi wywozu z posesji nieczystości ciekłych ścieków. Każda z tych osób musi posiadać podpisaną stosowną umowę i przechowywać ją oraz dowody wpłaty za wywóz nieczystości ciekłych. Ilości ścieków w poszczególnych budynkach ustalane są na podstawie ilości zużytej wody, a w przypadku braku wodomierza głównego wskazującego, ilość pobranej wody ustalona jest zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr 8 poz. 70.

Brak umowy oraz brak potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych  zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości       i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późń. zm.) oraz art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 821 z późń. zm.)          -

podlega karze grzywny do 5000 zł.

Odpowiednie służby Miasta i Gminy Działoszyn zobowiązane zostały do systematycznych kontroli przestrzegania w/w przepisów zapewniających właściwą gospodarkę wodno- ściekową oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Działoszyn.

 

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.