Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Zarządzanie

Zarządzanie      

MAO – Danuta Kuśnierczyk
V-ce MAO – Karolina Kowalska
Kierownik JRP – Alicja Szymala
Stanowisko ds. finansowo-księgowych – Ewa Pilarska - Starzyk
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Karolina Wojtaszczyk
Stanowisko ds. administracyjno-prawnych i promocji – Anna Bober 
Stanowisko ds. technicznych – Robert Pilarczyk 
Inżynier Rezydent - Jacek Kot 

 

Pani Danuta Kuśnierczyk - MAO (Measure Authorising Oficer) 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu


1. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
2. MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przyjęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.
3. MAO jest odpowiedzialny za kontrolę prac Jednostki Realizującej Projekt poprzez bezpośredni nadzór jej kierownika;
4. MAO jest odpowiedzialny za kontrolę i zatwierdzanie dokumentów wychodzących
z JRP na zewnątrz, jak również za przedsięwzięcia podejmowane przez tę Jednostkę.
5. MAO w ramach kompetencji udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn jest odpowiedzialny za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny jak również za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
6. MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z Wykonawcą, które opatruje swoją parafą.
7. MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i ofert oraz za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania umów
z Wykonawcami.
8. MAO podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę
z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub refundację) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
9. MAO podpisuje dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury dotyczące ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych Projektu, a następnie zwraca się do UZIP (Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej poprzez WFOŚiGW)
o uznanie wydatków za kwalifikowane.
10. MAO podpisuje wniosek o płatność pośrednią wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie płatności pośredniej na rachunek Jednostki Realizującej Projekt.
11. MAO podpisuje zestawienie faktur do refundacji, które dostarczane jest wraz
z wnioskiem o refundację.
12. MAO podpisuje wniosek o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków. Do wystawienia dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Spójności (np. weksli)konieczny jest podpis osoby reprezentującej Beneficjenta zgodnie z prawem tj. upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta (przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn).
13. MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji Projektu oraz zgodność realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

14. MAO zatwierdza i podpisuje miesięczne sprawozdanie finansowe, a także parafuje wstępną wersję półrocznych i rocznych raportów monitorujących dla Komitetu Monitorującego.

 

Pani Karolina Kowalska - Zastępca pełnomocnika ds. Realizacji Projektu 

 

 

1. V-ce MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
2. V-ce MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przyjęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.
3. V-ce MAO jest odpowiedzialny za kontrolę prac Jednostki Realizującej Projekt poprzez bezpośredni nadzór jej kierownika;
4. V-ce MAO jest odpowiedzialny za kontrolę i zatwierdzanie dokumentów wychodzących z JRP na zewnątrz, jak również za przedsięwzięcia podejmowane przez tę Jednostkę.
5. V-ce MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji Projektu oraz zgodność realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

6. V-ce MAO zatwierdza i podpisuje miesięczne sprawozdanie finansowe, a także parafuje wstępną wersję półrocznych i rocznych raportów monitorujących dla Komitetu Monitorującego.

 

Pani Alicja Szymala – Kierownik JRP

 

Do obowiązków Kierownika JRP należy: 

1. Dobór pracowników JRP.
2. Bieżący nadzór i kontrola czynności wykonywanych przez pracowników JRP.
3. Właściwa organizacja pracy JRP, w tym przestrzeganie właściwych przepisów prawa, w szczególności: kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy
o pracowniach samorządowych.
4. Bieżąca koordynacja poszczególnych działań projektu.
5. Prowadzenie monitoringu postępu prac w ramach projektu i przestrzeganie ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. Opracowywanie korespondencji do dekretacji własnej, MAO i Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w ramach prowadzonego projektu.
7. Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych JRP, w tym w szczególności: przepływu dokumentów, przepływu dokumentów księgowych, zatrudniania pracowników JRP.
8. Prowadzenie dokumentacji pracy JRP, w tym protokołów ze spotkań JRP, notatek służbowych.
9. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w tygodniu spotkań z pracownikami JRP, w tym przynajmniej raz w miesiącu przy udziale MAO.
10. Inne czynności zlecone przez MAO wynikające ze specyfiki realizowanego projektu.

 

Pani Ewa Pilarska – Starzyk – stanowisko ds. finansowo - księgowych

 

Do obowiązków stanowiska ds. finansowo - księgowych należy : 

1. Prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z przepisami krajowymi, w tym w szczególności ustawą o rachunkowości i ustawą
o finansach publicznych, a Funduszem Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Zapewnienie wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzenie właściwych przewalutowań.
3. Opracowanie niezbędnej dokumentacji finansowej wynikającej z umowy
o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności: wnioski o przekazanie środków (zaliczka, płatność pośrednia, płatność końcowa, dotacja rozwojowa) i przedstawia je do zatwierdzenia MAO.

4. Inne czynności finansowo-księgowe wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP

 

 

 

Pani Karolina Wojtaszczyk – stanowisko ds. zamówień publicznych 

 

Do obowiązków stanowiska ds. zamówień publicznych należy: 

1. Opracowanie harmonogramów przetargów dla poszczególnych zadań
w ramach projektu.
2. Opracowanie SIWZ dla poszczególnych przetargów, a także ogłoszeń
o rozpoczęciu postępowania, opisu technicznego przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych w sposób przejrzysty, czytelny i zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Opracowanie wzoru umowy z wykonawcami na poszczególne zadania
w ramach projektu.
5. Nadzorowanie wykonania umów przez wykonawców, w szczególności
w zakresie: terminu wykonania przedmiotu zamówienia, składania wymaganych dokumentów w określonych ustawowo terminach zapłaty należnych odsetek karnych.
6. Kontakty z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, prowadzenie bieżącej korespondencji oraz rozmów roboczych.

7. Inne czynności z zakresu postępowań przetargowych i zamówień z wolnej ręki wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.

 

 

 

Pani Anna Bober – stanowisko ds. administracyjno – prawnych i promocji  

 

Do obowiązków stanowiska ds. administracyjno - prawnych i promocji należy:
1. Obsługa kancelaryjna JRP w oparciu o obowiązującą w Urzędzie Miasta
i Gminy Działoszyn instrukcję kancelaryjną.
2. Obsługa sekretariatu JRP, w tym w szczególności: obsługa faksu, drukarki, skanera, centrali telefonicznej.
3. Przechowywanie dokumentów JRP w ramach prowadzonego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów.
4. Sporządzanie na wniosek Kierownika JRP i MAO treści pism, notatek służbowych.
5. Inne czynności z zakresu obsługi administracyjnej projektu i JRP wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.
6. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

 

 

 

 

 

Pan Robert Pilarczyk – stanowisko ds. technicznych 

 

Do obowiązków stanowiska ds. technicznych należy: 

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanych zadań
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla trwających prac budowlanych
3. Kontakty z właściwymi instytucjami budowlanymi, w tym w szczególności: Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie, Starostwem Powiatowym w Pajęcznie.
4. Bieżący monitoring stanu zaawansowania prac w ramach poszczególnych zadań projektu.
5. Sporządzanie protokołów odbioru wykonanych robót (częściowe i końcowe).
6. Weryfikacja dokumentów uzyskanych przez wykonawców pod względem inwestycyjno-technicznym, w tym świadectwa przejścia, atesty, certyfikaty.
7. Sporządzanie bieżących protokołów z ustaleń między Beneficjentem,
a wykonawcami.
8. Sporządzenie protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji.
9. Inne czynności z zakresu obsługi inwestycyjno-technicznej wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.  

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.