Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Zakończone

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie

W lipcu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie.

W toku prowadzonego postępowania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ,,EKOBUD” z/s w Domosinie

 

więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie

Miasto i Gmina Działoszyn otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab oraz Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn p. Katarzyna Kowalska podpisali umowę  z p. Andrzejem Górczyńskim Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dot.: „Przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie" wnioskowana kwota dofinansowania to 283.841,26 zł.

Kwota  przyznanych środków finansowych to 137.190,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji  do 31 października 2021r.

W dniu 08.07.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy zadania. W toku prowadzonych czynności dokonano wyboru Wykonawcy. Przebudowę ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie zrealizowała firma Zakład robót Drogowo – Budowlanych Rafał Tomala, zaoferowana kwota to: 444.444,01 zł.

Zakres zamówienia obejmował wykonanie robotót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1664 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew – obszar wiejski.
Roboty budowlane polegały na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na terenach równinnych – geodezyjne wytyczenie przebiegu oraz powykonawczej inwentaryzacji sytuacyjno wysokościowej. Wykonaniu robót ziemnych polegających na wykonaniu
koryta oraz transporcie zebranego urobku,
ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷61 mm o grubości 25 cm,
mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub grunt stabilizowanego,ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o
grubości 6 cm – 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna,
mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego poboczy,utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0÷31 mm, grubość 15 cm. Zakres robót: długość 1,055 km., szerokość 4,0 – 6,0 m.

Zrealizowana inwestycja zapewni dogodny dojazd do gruntów rolnych i leśnych, stanowić będzie również szybki i bezpieczny dojazd dla straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia pożarowego kompleksów leśnych w tym rejonie.

więcej

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w 2020 roku

Miasto i Gmina Działoszyn uzyskało dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w 2020 roku".

więcej

Przebudowy oraz remonty dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn podejmuje wiele starań aby utrzymać w odpowiednim standardzie drogi gminne, ciągle poprawiając ich stan techniczny oraz estetykę, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.

więcej

Przebudowa drogi gminnej do drogi DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy

W dniu 10.09.2019 roku przez Miasto i Gminę Działoszyn został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej do drogi DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy, wniosek został ujęty na liście rezerwowej, z możliwością realizacji w roku następnym. Jest to droga przebiegająca przez teren gruntów rolnych. Odcinek drogi objęty planowaną przebudową wynosi 1225,65 m. Przebudowa drogi będzie polegać na profilowaniu istniejącej podbudowy, uzupełnieniu ubytków w podbudowie, ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m oraz wykonaniu poboczy o szerokości 0,75 m. Przewidziano odwodnienie powierzchniowe drogi. 

więcej

Wykonanie kotłowni gazowych zasilających budynki komunalne

Część I zadania obejmowała wykonanie, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (budynek Ośrodka Zdrowia).

Cześć II - Wykonanie kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej do budynku SP nr 2 przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie (budynek Gimnazjum).

 

więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Wyzwolenia w Trębaczewie o dł. ok. 100 m  za kwotę 8.500,00 zł. Dokumentację wykonała firma ASANITECH z Wielunia. W dniu 13.08.2020 roku podpisano umowę na wykonanie w/w zadania za kwotę 16.049,04 zł. Inwestycję zrealizowała firmPHU IKAR z Trębaczewa.

 

więcej
Obrazek dla art_1281

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja

W dniu 05.06.2018 roku został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem była budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja etap I. Termin składania ofert upłynął w dniu 20-06-2018 roku. W dniu 12-07-2018 r. podpisano umowę na wykonawstwo z firmą WŁOD-BUD z Trębaczewa. Termin realizacji do 14-12-2018 r. Wartość umowy – 157.440,00 zł.

Zakres zrealizowanych robót obejmował: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie fundamentów oraz ścian fundamentowych, budowę ścian zewnętrznych, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

W dniu 26-06-2019 roku ogłoszony został przetarg, którego zakres obejmuje II etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew. W prowadzonym postępowaniu wybrano wykonawcę robót, z którym została podpisana umowa.

W dniu 14-08-2019 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym ,,JORG”s.c. z Działoszyna. Termin realizacji inwestycji 30-06-2020 rok. Wartość zawartego kontraktu 230 000, 00 zł

W dniu 05.06.2020 roku zakończono II etap prac, który obejmował prace wykończeniowe między innymi wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkiem, podsufitki, izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, warstwy wyrównawczej posadzki, stropu podwieszanego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie posadzek, ułożenie płytek, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie. Wykonano parking oraz opaskę z kostki wokół budynku. Wykonana została wewnętrzna wewnętrzna instalacja wod – kan i cwu wraz z montażem urządzeń. Wykonano wentylację mechaniczną oraz oraz instalacje elektryczną i odgromową. Wykonano instalację elektryczna pod grzejniki elektryczne i pod ogrzewacze cwu wraz z montażem urządzeń.

Wybudowana świetlica będzie miejscem spotkań oraz przyczyni się do większej integracji mieszkańców sołectwa. Stanie się miejscem do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przyczyni się do wzmacniania więzi społecznych lokalnej społeczności.

więcej

Rozbudowa sieci wod-kan w ul. Spacerowej w Szczytach – etap I (ul. Gruszkowa)

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej realizowana będzie zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez firmę ASanitech z Wielunia.

więcej

Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej w Szczytach) do drogi DW 486 do DP 3501E - etap II

W dniu 17.09.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab wraz ze skarbnikiem podpisali umowę o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 401 856,00 zł dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ( ul. Szkolnej w Szczytach) do drogi DW 486 do DP 3501E - etap II”.

Łączny koszt inwestycji: 803 713,00 zł. Termin zakończenia robót 31.12.2019 rok.

Dofinansowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 486 do drogi powiatowej DP 3501. Trasa przebiega przez teren gruntów rolnych, obecnie droga jest utwardzona tłuczniem. Przebudowa polegać będzie na profilowaniu, uzupełnieniu podbudowy, wykonaniu warstwy wyrównawczej z dolomitu oraz ułożeniu warstw z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni w przekroju trasowym wynosić będzie 5,5 m oraz pobocza z destruktu o szerokości 0,75 m.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 486, bowiem realizacja etapu II przebudowy drogi gminnej Nr 109009E stanowić będzie połączenie miejscowości Szczyty z Działoszynem.

W dniu 27.09.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn ogłosił postępowanie przetargowe dla zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ) W SZCZYTACH OD DROGI DW NR 486”. Termin składania ofert upływa 15.10.2019 r. W toku prowadzonego postępowania wybrany zostanie wykonawca robót.

W dniu 06.11.2019 roku podpisano umowę z firmą ,,Rafalin”sp. z o.o. sp. komandytowa z/s w Blachowni.

więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie

Rozbudowa sieci wodociągowej realizowana będzie zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez firmę Kawo Projekt z Wielunia.

W dniu 17.06.2019 roku ogłoszony został przetarg. Termin składania ofert upłynął 05.07.2019 roku. W toku prowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 25.07.2019 roku podpisano umowę, z firmą INSTALAKAN s.c. z Pajęczna, której przedmiotem jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie. Wartość zawartego kontraktu 97.000,00 zł. Termin wykonania robót 30.04.2020 rok.

Zrealizowana rozbudowa umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej kolejnych domów.

 

więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ppoż.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ppoż.

więcej

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – Trębaczew oraz zbiorników odparowujących

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – Trębaczew oraz zbiorników odparowujących

 

więcej
Obrazek dla art_1269

Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny przy ul. Szkolna 4 w Działoszynie

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 30.10.2019 roku. Wykonawcą robót była firma JORG z Działoszyna. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 118.856,80 zł netto.

Zakres przebudowy obejmował: wykonanie robót elektrycznych, hydraulicznych i budowlanych przystosowujących pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działoszynie na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 w Działoszynie.

więcej
Obrazek dla art_1279

Siłownia zewnętrzna przy ul. Władysława Łokietka w Działoszynie

Siłownia powstała w ramach projektu współpracy  pn.: "Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej" akronim "SPORT", realizowanego przez 4  partnerskie LGD Województwa Łódzkiego w tym LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty", której członkiem jest Miasto i Gmina Działoszyn. Umowa przyznania pomocy została podpisana w sierpniu 2019 r.

Zadanie finansowane w ramach Poddziałanie 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

 

więcej
Obrazek dla art_1129

Budowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Raciszyn

W końcu czerwca zakończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn. Inwestycję wykonała firma WŁOD-BUD z Trębaczewa. Łączna wartość zawartej umowy wynosiła 836.400,00 zł.

więcej
Obrazek dla art_1116

PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W DZIAŁOSZYNIE

Dobiegła końca przebudowa ul. Kościelnej w Działoszynie. Przebudowa realizowana była w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał na ten cel Miastu i Gminie Działoszyn dotację celową w kwocie 400.000,00  zł. 

więcej
Obrazek dla art_1117

NOWE INWESTYCJE ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

W 2018 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba powstało „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn”. Siedzibą stowarzyszenia jest Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

więcej
Obrazek dla art_1125

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Działoszynie przy ul. Szkolnej 4 oraz przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trębaczewie

Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Działoszynie przy ul. Szkolnej 4 zrealizowała firma ,,Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu” ze Skwierzyny. Kwota zawartego kontraktu to 396.307,16 zł.

Zakres realizowanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe starego boiska, wykonanie odwodnienia, ułożenie obrzeża, ułożenie geowłókniny, wykonanie warstwy z tłucznia o grubości 29 cm, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie ogrodzenie z siatki wraz z montażem bramy i furtki, montaż bramek oraz ławek. W dniu 14.12.2018 r. miał miejsce odbiór wykonanych robót.

Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trębaczewie zrealizowała firma CHEM - TECH Paulina Kaczmarska z Wielunia. Kwota zawartego kontraktu to 833.822,91 zł.

Zakres zrealizowanych prac obejmował: rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego, budynku gospodarczego, piwnicy oraz ogrodzenia, budowę odwodnienia boiska, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni elastycznej z bieżnią okólną wraz z montażem bramek, kosza,

słupków i piłkochwytów. Wybudowano skocznie do skoku w dal o elastycznej nawierzchni. Wykonano nowe ogrodzenie boiska. Zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej. Zamontowano obiekty małej architektury: ławki stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

W dniu 27.06.2019 roku w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Rafała Draba, Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy - Danuty Kuśnierczyk, Radnych Rady Miejskiej Anny Jagieło – Kępińskiej, i Jana Derek, Przedstawiciela Dyrektora Zespołu Szkół w Trębaczewie i Pracowników Urzędu Miasta i Gminy odbył się oficjalny odbiór wykonanych robót.

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Działoszynie i Trębaczewie znacznie uatrakcyjniła lokalną infrastrukturę sportową oraz poprawiła w znacznym stopniu warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkół. Ponadto będzie możliwe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zmiana nawierzchni oddanych do użytku boisk zwiększyła bezpieczeństwo użytkowników.

 

więcej

Budowa instalacji gazowej do kuchni w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie.

W dniu 17 października 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba a Panem Sławomirem Matyja – właścicielem firmy ZHU MONTER ze Złoczewa na budowę instalacji gazowej do kuchni w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie.

Wartość zawartego kontraktu 23.590,64 zł.. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2018 r. Budowana instalacja gazowa ułatwi prace obsłudze kuchni zapewniając stałe zasilanie gazowe do użytkowanych urządzeń.

więcej

Dotacje celowe z budżetu Miast i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Dotacje celowe z budżetu Miast i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

więcej

Remonty oraz przebudowa i rozbudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Trwają remonty oraz przebudowy i rozbudowy dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

więcej

Prace w budynku Biblioteki i Policji

Zakończono prace polegające na: wykonaniu odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c. o., c. w. u., elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek biblioteki)

 

więcej

Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie

Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie

więcej

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Działoszynie

Dobiegła końca przebudowa ul. Ogrodowej w Działoszynie.

więcej

Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola nr 2 w Działoszynie

Zakończono budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 2 w Działoszynie będąca kontynuacją zadania rozpoczętego w 2017 r.

więcej

Termomodernizacje na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w latach 2014 -2018

W latach 2014-2018 na inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej przeznaczono kwotę 1 815 510,00 zł. z czego 1 111 949,01 zł pochodził z dofinansowania udzielonego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn”.

więcej

Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś

Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś, który ma służyć mieszkańcom Sołectwa. Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarze wiejskim oraz ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocnienie ich aktywizacji.

więcej

Zakupiono autobusy na potrzeby Gminy Działoszyn

  Miasto i Gmina Działoszyn zakupiła autobusy na potrzeby dowozu dzieci do szkoły. Pojazdy spełniają wszelkie techniczne wymagania objęte prawem o ruchu drogowym. Podniesie to komfort i bezpieczeństwo dojazdów uczniów do placówek oświatowych.

więcej

Publiczny Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

W 2017 roku zostało utworzone i zapewnione funkcjonowanie 60 nowych miejsc opieki w Publicznym Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie. – dofinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”

więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bankowej w Działoszynie

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej na działce o nr 3-102 obręb Miasta Działoszyn polegającą na wykonaniu chodnika z kostki betonowej, który będzie umożliwiał dojście pieszych do znajdujących się przy drodze wewnętrznej zabudowań jednorodzinnych.
 

więcej

Rozbudowa i modernizacja sieci wod – kan na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Wykonano rozbudowy i modernizacje sieci wod –kan na terenie na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

więcej

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Szewskiej, Łąkowej i Podgórnej w Działoszynie

   Zakres projektu obejmuje budowę kanałów deszczowych w w/w ulicach wraz z wpustami deszczowymi, oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz budowę zbiornika retencyjno-filtracyjnego jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z w/w kanalizacji.
więcej

Kolejne nowe nawierzchnie asfaltowe w Gminie Działoszyn

Zostały położone kolejne "dywaniki" na drogach gminnych, które poprawią warunki jazdy. Zostały wyremontowane następujące ulice:

 
więcej

"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Działoszyn” ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, o przystąpieniem w ramach konkursu o dotacje na zadanie opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Działoszyn” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej

Przebudowa chodnika w miejscowości Bobrowniki

  Projektuje się przebudowę drogi na działce o nr 1950 obręb Bobrowniki polegającą na wykonaniu chodnika z kostki betonowej, który będzie umożliwiał dojście pieszych do znajdujących się przy drodze wewnętrznej zabudowań jednorodzinnych.
 

więcej

Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w Mieście i Gminie Działoszyn

Zgodnie z wnioskiem w 3 miejscach w naszej gminie tj. przy moście w Działoszynie, na tzw. „wyspie” w Działoszynie oraz przy jeziorze Wydrzynowskim w Trębaczewie zamontowane zostaną altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki). 

więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 2-374, 2-524, 2-525 obręb Miasta Działoszyn polegającą na wykonaniu chodnika wraz ze ścieżką rowerową.
 

więcej

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.