Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Projekt turystyczny

12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 857/18 przyznał dofinansowanie Miastu i Gminie Działoszyn dla projektu „Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego Wojewódzkiego Łódzkiego – etap II”.

Projekt złożony został w ramach Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana 23.07.2018 roku.

Umowę aneksowano aneksem Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0030/17-04 z dnia 14 października 2021 r., po zmianach:

Wartość całkowita projektu: 7 433 232,19 zł

Wydatki kwalfikowane: 4 159 673,83 zł

Kwota dofinansowania: 3 535 722,75 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zagospodarowanie turystyczne „Obszar przy lesie”, zagospodarowanie turystyczne „Obszar na wyspie”, zagospodarowanie turystyczne „Obszar nad rzeką” oraz budowę turystycznych ścieżek rowerowych. Celem bezpośrednim projektu jest wkład w wielofunkcyjny rozwój gospodarczy i społeczny obszaru Zakola Rzeki Warty - obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego województwa łódzkiego.

Zakres prac do wykonania obejmuje następujące obszary funkcjonalno-przestrzenne:

 

A. Zagospodarowanie turystyczne – ,,Obszar przy lesie”

 

1. Rozbiórka istniejących asfaltowych kortów tenisowych wraz z piłkochwytami

2. Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami).

3. Budowa placu do mini golfa wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią urządzoną.

4. Budowa ziemnego toru rowerowego z przeszkodami typu „pumptrack” o nawierzchni asfaltowej.

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową.

6. Budowa betonowego skateparku wraz z placem rekreacyjno – wypoczynkowym.

7. Budowa ścieżki zdrowia wraz z zatokami do ćwiczeń i urządzeniami.

8. Budowa urządzeń placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z płyt EPDM lub SDS

9. Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, stołów do ping ponga, stołów do gry w piłkarzyki, stołów do gier planszowych, tablic informacyjnych) w zaprojektowanych punktach i strefach.

10. Nasadzenie drzew i krzewów w zaprojektowanych punktach i strefach oraz wysianie trawy na wyznaczonych terenach.

11. Budowa miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych wraz z drogami manewrowymi z kostki betonowej i oświetleniem.

12. Budowa układu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących poszczególne elementy projektu o nawierzchni żwirowo-gliniastej, z kostki betonowej i obrzeżami betonowymi.

13. Budowa infrastruktury technicznej – sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci monitoringu.

14. Budowa ścieżki dojazdowej dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej.

15. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną.

 

B. Zagospodarowanie turystyczne – ,,Obszar na wyspie”

 

1. Budowa sceny zadaszonej o konstrukcji stalowej pokrytej membraną żaglową.

2. Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej na miejscu dawnego boiska wraz z piłkochwytami, oświetleniem i bramkami.

3. Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem o nawierzchni gruntowej.

4. Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem.

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową.

6. Budowa urządzeń placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płukanego.

7. Budowa miejsca pod lodowisko o nawierzchni żwirowej.

8. Budowa placu do ćwiczeń sprawnościowych typu parkour o nawierzchni z piasku.

9. Budowa ścieżki pieszo – edukacyjnej wraz z tablicami.

10. Budowa układu ciągów pieszych łączących poszczególne elementy projektu o nawierzchni żwirowo-gliniastej.

11. Budowa utwardzonych powierzchni publicznych przed sceną.

12. Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, stołów do ping ponga, stołów do gry w piłkarzyki, stołów do gier planszowych, tablic informacyjnych) w zaprojektowanych punktach i strefach.

13. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną.

15.Budowa infrastruktury technicznej – sieć elektroenergetyczna dla oświetlenia terenu.

 

C. Zagospodarowanie turystyczne – ,,Obszar nad rzeką”

 

1. Budowa plaży z piasku płukanego wraz z przebieralniami typu „ślimak” oraz placem zabaw dla dzieci „Fabryki piasku”.

2. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej wraz z wyposażeniem.

3. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami oraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płukanego.

4. Budowa ścieżki zdrowia wraz zatokami do ćwiczeń i urządzeniami.

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową.

6. Budowa miejsca do gry w bule – bulodromu – o nawierzchni z tłucznia granitowego.

7. Budowa miejsca wodowania kajaków wraz z drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej.

8. Uporządkowanie terenu i wyznaczenie pola biwakowego oraz wykonanie utwardzonego kostką betonową miejsca pod kontenery toaletowe i umywalkowo – prysznicowe wraz z przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi.

9. Wykonanie miejsc na ognisko z drewnianymi siedziskami.

10. Budowa miejsca utwardzonego kostką betonową pod małą gastronomię do obsługi ruchu turystycznego wraz z przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi.

11. Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, stołów do ping ponga, stołów do gry w piłkarzyki, stołów do gier planszowych, tablic informacyjnych) w zaprojektowanych punktach i strefach.

12. Budowa miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych wraz z drogami manewrowymi z kostki betonowej i oświetleniem.

13. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną.

14. Budowa sieci oświetleniowej.

D. Ścieżki rowerowe

 

1. Budowa ścieżki rowerowej nr 1 wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego z kostki betonowej o szerokości 150 cm, oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny.

2. Budowa ścieżki rowerowej nr 2 wzdłuż ulicy drogi powiatowej nr 4522E z kostki betonowej o szerokości 150 cm, oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny.

Realizacja Projektu:

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy ścieżek rowerowych. W dniu 14.02.2019 r. zawarto umowę z firmą ZR-B JORG z Działoszyna. Kwota wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi 990.000,00 zł. Planowany termin zakończenia budowy ścieżek – grudzień 2019 roku.

Natomiast na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla pozostałych zadań ogłoszony został przetarg. Termin składania ofert upływa 07.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone było z podziałem na 4 części. Wpłynęły 4 oferty, na każde zadanie po jednej ofercie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w dniu 05.06.2019 r. podpisano umowy z następującymi wykonawcami.

Dla części I, dotyczącej zagospodarowania obszaru przy lesie z firmą Architektor sp. z o.o. z Gorzowa Śląskiego, wartość zawartego kontraktu 199.000,00 zł, termin wykonania dokumentacji 31.01.2020 r.

Dla części II, dotyczącej zagospodarowania obszaru na wyspie z firmą Konsorcjum: Lege Artis Łukasz Wyka – lider, Monika Wyka – partner, wartość zawartego kontraktu 92.250,00 zł, termin wykonania dokumentacji 31.12.2019 r.

Dla części III, dotyczącej zagospodarowania terenu nad rzeką z firmą Konsorcjum: Lege Artis Łukasz Wyka – lider, Monika Wyka – partner, wartość zawartego kontraktu 79.950,00 zł, termin wykonania dokumentacji 31.12.2019 r.

Dla części IV, polegającej na budowie kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Warta z firmą TRANSMOST sp. z o.o. Projektowanie Dróg i Mostów z Warszawy, wartość podpisanego kontraktu 104.500,00 zł, termin wykonania dokumentacji 31.12.2019 r.

Przedmiot zawartych umów obejmuje Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Regionalnego ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego województwa łódzkiego – etap II”. Kolejnym etapem realizacji Projektu było ogłoszenie przetargów na robotu budowlane polegające na budowie i zagospodarowanie poszczególnych obszarów.

Budowa ścieżek rowerowych

W celu wyboru Wykonawców poszczególnych obszarów w roku 2020 zostały przeprowadzone postępowania przetargowe.

- ,,Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Warta w Działoszynie”

W dniu 07.08.2020 roku podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KAMPOL z/s w Kamyku. Kwota zawartego kontraktu 1.295.013,64 zł. Termin realizacji 31.05.2021 r.

- ,,Zagospodarowanie turystyczne ,,Obszar nad rzeką”

W dniu 11.08.2020 roku podpisano umowę z firmą Chem-Tech Paulina Kaczmarska z Wielunia. Kwota zawartego kontraktu 1.119.999,99 zł. Termin realizacji 30.11.2021 r.

- ,,Zagospodarowanie turystyczne ,,Obszar na wyspie”

W dniu 20.11.2020 roku podpisano umowę z firmą ZRB ,,JORG” s.c. z Działoszyna. Kwota zawartej umowy 1.450.000,00 zł. Termin wykonania 29.04.2022 r.

Zakończono już budowę ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego z kostki betonowej o szerokości 150 cm, oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny

oraz wzdłuż ulicy drogi powiatowej nr 4522E z kostki betonowej o szerokości 150 cm, oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny.

Zakończyły się również prace związane z budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Wartą. 

W dniu 28.11.2021 r. w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie, Inspektorów Nadzoru oraz Wykonawcy robót odbył się odbiór końcowy robót dla Zadania Zagospodarowanie turystyczne ,,Obszar nad rzeką”

Obecnie trwają jeszcze prace polegające na zagospodarowaniu obszaru  ,,na wyspie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 28.09.2021 roku dokonano wyboru Wykonawcy. W dniu 25.11. 2021 roku zawarto Umowę z firmą SORTED sp. z o.o. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zagospodarowania turystycznego – Obszaru przy Lesie Etap I. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.; „Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego województwa łódzkiego – etap II” . Wartość zawartego kontraktu wynosi 4.337.103,00 zł brutto. Termin realizacji robót upływa z końcem maja 2022 r. W ramach kontraktu zostaną wykonane między innymi: boisko rekreacyjne wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem, plac do mini golfa wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią urządzoną, tor rowerowy z przeszkodami typu „pumptrack” o nawierzchni asfaltowej, siłownia zewnętrzna wraz z nawierzchnią żwirową, betonowy skatepark wraz z placem rekreacyjno – wypoczynkowym, ścieżki zdrowia wraz z zatokami do ćwiczeń i urządzeniami, plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną. Zamontowane będą wiaty piknikowe wraz z nawierzchnią utwardzoną. Wybudowane będą miejsca parkingowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem. Wykonane zostaną nasadzenie drzew i krzewów oraz wysiana trawa.

Całość zostanie połączona układem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących poszczególne elementy projektu o nawierzchni żwirowo-gliniastej, z kostki betonowej i obrzeżami betonowymi.


 

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów

Zagospodarowanie turystyczne ,,Obszar nad rzeką”

 Zagospodarowanie turystyczne – ,,Obszar na wyspie"

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.