dzisiaj jest: 28 maja 2017. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 
Władze Gminy


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

RAFAŁ DRAB

ur. 18.02.1975 r.


Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

I piętro, pokój 201

 


     Od  6 grudnia 2010 roku Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn jest Rafał Drab. Burmistrz jest organem wykonawczym. Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także zarządzeń,
 3. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 4. wykonywanie i ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,
 5. przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,
 6. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 8. uczestnictwo w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,
 10. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,
 11. prowadzenie polityki kadrowej,
 12. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
 13. załatwianie wniosków i interwencji posłów i senatorów oraz interpelacji radnych oraz wniosków komisji Rady Miejskiej,
 14. wykonywanie zadań szefa OC oraz organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Skargi i wnioski:

Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00, a w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 13:00 do 16:00.
Przyjęcia w innym terminie możliwe tylko poprzez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem (43) 84 13 177 (sekretariat).

Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza MiG, Skarbnika MiG oraz naczelników wydziałów.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY

MARIOLA PAŚNIK

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
I piętro
tel. (43) 84 37 454SKARBNIK MIASTA I GMINY

MARIOLA OLEJNIK 

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
parter, pokój 104
tel. (43) 84 37 453

SEKRETARZ MIASTA I GMINY

DANUTA KUŚNIERCZYK

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
I piętro, pokój 204
tel. (43) 84 37 452